සෙවන

මෙහිදී ගෘහ අභ්‍යන්තරයට ඇතුළුවන ආලෝක හා තාප කිරණ දෙවර්ගයම මඳ වශයෙන් අඩු කිරීම මඟින් අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පාලනය කෙරේ.එහෙත් සෙවන වැඩි වුවහොත් ආලෝකය හිඟ වීම ශාක වර්ධනය කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි. මේ සඳහා අලුමිනියම් මිශ්‍ර තාප ආවරණ (thermal covers) හෝ සාමාන්‍ය සෙවන දැල් (shade nets) යොදා ගැනේ.මින් දෙවැනි වර්ගය බොහෝ විට යොදා ගැනෙන්නේ ගෘහය අභ්‍යන්තරයෙන් වන අතර, එහෙයින් එහි ප්‍රතිඵලදායී බව තරමක් අඩුය

සෙවන දැල්(shade nets)