උෂ්ණත්වය

උෂ්ණත්වය ජීවී පද්ධතියක් තුළ සියළුම ජීව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල වේගය පාලනය කරයි. එබැවින් ශාකයේ උපරිම වර්ධනයක් හා අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නම් මෙම ප්‍රතික්‍රියාවන් ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුය.අධික උණුසුම හෝ ශීතල මේ තත්ත්වයට බාධාවක් වේ. තවද අධික උණුසුම් හෝ ශීත තත්වයන් යටතේ බීජ ප්‍රරෝහණය, පුෂ්පීකරණය, පරාගනය හා ඵල දැරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් සහමුලින්ම නවතී.ශ්‍රී ලංකාව වැනි උණුසුම් දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ ගෘහ තුළ දිවා කාලයේ දී අධික උෂ්ණත්වයක් පවතී.

උෂ්ණත්වමානය - හරිතාගාරය තුළ උෂ්ණත්වය මැනීම

මීට ප්‍රධාන හේතුව සූර්යාලෝකය ඇති අධෝරක්ත කිරණ මඟින් රත්වන අභ්‍යන්තර වායු ස්කන්ධය නිදහසේ බාහිර වාතය සමඟ මිශ්‍ර නොවීමයි.තවද ගෘහය තුළදී පරාවර්තනය වන එම කිරණ හා නිකුත් කරන කිරණ ගෘහ අවරණය හරහා පිටවී නොයයි. මෙම කාර්යයේ දී අභ්‍යන්තර වායු ස්කන්ධයේ ඇති අධික CO2 සාන්ද්‍රණයද දායක වේ.

උෂ්ණත්වමානය හරිතාගාරය තුළ උෂ්ණත්වය මැනීම