පාරිසරික තත්ව පවත්වා ගැනීම

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ කෙරෙන භෝග වගාවේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ භෝගයේ වර්ධක අවධියට අදාල ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ත්වයන් ලබාදීම මඟනි භෝගයේ උපරිම වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීමයි.එමෙන්ම අහිතකර පාරිසර තත්ත්වයන් හැකි තරම් දුරට මගහරවා ගැනීම ද අරමුණු කෙරේ. මෙහිලා ප්‍රධාන වශයෙන් උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, ආලෝකය, සුළඟ වර්ෂාව වැනි වායුගොලීය තත්ත්වයන් ද පොෂක සැපයුම, ජල සැපයුම වැනි පාංශු තත්ත්වයන් ද , රෝග පිලිබෝධ උවදුරු ආදිය ද පාලනය කෙරේ.

අහිතකර පරිසර තත්ත්වයන් මගහරවා ගැනීමෙන් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.පාරිසරික තත්වය හිතකර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා ගන්නා උත්සාහය මුලික වශයෙන් ගෘහ ආවරණ, භෝග දින දර්ශන, ගෘහය විවධාංගීකරණය කිරීම හා වෙනත් බලය අවශ්‍ය නොවන විවිධ ක්‍රම මඟින් සිදුකළ හැකි මුත් ඒවායේ ප්‍රතිඵල ඉතා සීමා සහිත වන බව පෙනේ. එහෙයින් බලය යොදවා ගෘහ අභ්‍යන්තර පරිසරය පාලනය කරන ක්‍රම යෙදීමට සිදු වේ.

සුළං බලය යොදවා අභ්‍යන්තර පරිසර තත්ත්ව පාලනය සිදු කිරීම