පසුබිම

හාරිතාගාරයක් සෑදීමේදී පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

දේශගුණය

වගා කිරීමට අදහස් කරන භෝග වර්ගයේ අවශ්‍යතාවය මත දේශගුණික සාධක තීරණය වේ.දේශගුණික සාධක පාලනය කිරීමට වැයවන මුදල ඉහළ බැවින් මේ පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතුය.

දේශගුණික සාධකයනට ගැලපෙන ලෙස හරිතාගාර ඉදි කිරීම

පස / භු විෂමතාවය

ජල රෝපණ වගාවකදී නම් මෙය එතරම් තදබල ප්‍රශ්නයක් නෙවන නමුත් හරිතාගරයක් පාලනය කිරීමේදී ප්‍රශ්න උද්ගත කරයි.

යාබද ශාක වැස්ම

මෙය මඳ වශයෙන් සෙවන සැපයීම, උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම, හා සුළං බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම වැනි හේතූන් නිසා උපකාරී වේ.