ප්‍රමාණය තෝරා ගැනීම

හරිතාගාරයන් වර්ග අඩි 500, 1000 හා 3000 යන ප්‍රමාණ 3 කින් ඉදිකෙරේ. මේවා පියස්සේ හැඩය අනුව මුලිකව වර්ග දෙකකට අයත් වේ.ලංකාවේ බහුලව පවතින වර්ගය වන කවාකාර ( Barrel shape) හා වීදුරු ගෘහවල හැඩය වන ආනත හැඩය (Slanted roof) මෙම වර්ග දෙක වේ.තවද වා කවුළු පිහිටුවීමේ පහසුව තකා දැති හැඩැති (Saw-tooth type) යනුවෙන් ආරක්ෂිත ගෘහ වර්ගයක්ද ඇත.

කවාකාර හැඩය (Barrel shape)

ආනත හැඩය (Slanted roof)

දැති හැඩය (Saw-tooth type)

ප්‍රමාණය
ඉල්ලුම, සැපයුම සහ සාමන්‍ය වශයෙන් ලැබෙන අස්වැන්න මත මෙය පදනම් වෙයි. වර්ග අඩි 1000 ක් (9 m2) වන සාසාන්‍ය ගෘහයක ගුණනයන්ගෙන් ප්‍රමාණය වැඩි කෙරේ.
වර්ග

බාහිර පාරිසරික තත්ත්වයන් මත මෙය රඳා පවති.
උද - සුළඟ, වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය

හරිතාගාරයේ ප්‍රමාණය බලාපොරොත්තු අස්වැන්න මත රදා පවතී

සිසිලනය වඩාත් අවශ්‍යවන මැදරට හා පහත රට ආරක්ෂිත ගෘහ සඳහා කවාකාර පියසිද, පර්ෂාපතනය අධික එමෙන්ම සිසිලනය එතරම් අවශ්‍ය නොවන ( ශීත දේශගුණය සහිත ) උඩරට ප්‍රදේශ සඳහා ආනත පියසිද සුදුසුය.තවද දෙවැන්න සමඟ යොදන පියසි වා කවුළු ( Roof vents ) අවැසි විට සීරුමාරු කළ හැකි, නැතහොත් වසා දැමිය හැකි මුදුන් වා කවුළු (Ridge vents) වීම නිසාද එවැනි දේශගුණයන් සඳහා වඩාත් ගැලපේ

කවාකාර පියසි

ආනත පියසි

එක් එක් භෝගය අනුව අභ්‍යන්තර පාරිසරික තත්ත්වයන් අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය කරන පීලී මට්ටමේ උස හා උමං ගෘහයේ උස, වගා කරන භෝග වර්ගය මත රඳා පවතී.

උස

හිස මට්ටමේ සිට අවම තරමේ සෙන්ටිමීටර 20 කට වඩා හෝ ගස් වලට වඩා මීටර 0.8 කට ඉහළින් සාමාන්‍යෙයන් සම්පුර්ණ උස මීටර් 2 පමණ (පීලිවල සිට) වන සේ ආරක්ෂිත ගෘහය ඉදිකළ යුතුය

පියසි වා කවුළු (Roof vent)

දැනට ලංකාවේ ඉදිකර ඇති බොහෝමයක් ආරක්ෂිත ගෘහවල දක්නට ලැබෙනුයේ දැල් ආවරණිත ච්මිණි කවුළුවකි (top vent).මීට මඳක් පහළ මට්ටමින් දෙපැත්තේ බිත්තිවල වාතය ඉවත්කිරීම සඳහා විදුලි පංකා (Exhaust fans) දෙකක්ද ඇත. මේවායේ වියදම හා සැසදීමේදී සඵලතාවය (Cost – effectiveness) අඩු බව පර්යේෂණ අනුව පෙනී ගොස් ඇත

චිමිණි කවුළුව (Top vent)

විදුලි පංකා (Exhaust fans)

දැනට වැඩි දියුණු කළ ක්‍රමය වනුයේ මාරුවෙන් මාරුවට ඇති මුදුන් වා කවුළු (Alternate ridge-vents) ලෙස හඳුන්වන, වගාකන්නයට අනුව සුළං දිශාව මාරුවීමට ඔරොත්තු දෙන නවීකරණ ක්‍රමයයි.(Weerakkody et al., 2004) තවද සාමාන්‍යයෙන් සිසිල් වාතය ඇතුල්වීමට වඩාත් දායකවන පහළ මට්ටමේ පැති වැ කවුළු ද අවශ්‍ය වේ. මෑතකදී කළ පර්යේෂණ වලට අනුව ඒවා සුළං හමන දිශවට මුහුණලා ඇති කිරීමේ වඩාත් පුතිඵලදායී වේ. (Weerakkody et al., 2006.

මාරුවෙන් මාරුවට ක්‍රියා කරන මුදුන් වා කවුළු

දැනට යොදාගැනෙන කෘමි රෝධක (insect proof ) දැල් ආවරණිත පැති වා කවුළුවල වාතන හැකියාව ඉතා අල්පය.මේ වෙනුවට වඩාත් විශාල සිදුරු සහිත දැල් හෝ අවැසිවිට මාරු කළ හැකි, දැල් රහිත කුඩා පැති වා කවුළු ඉදිකරීම මැනවි

සීරුමාරු කළ හැකි දැල් රහිත පැති වා කවුළු

අමු ද්‍රව්‍ය
ස්වාභාවික අමුදුව්‍ය (ජල ප්‍රභවය, කම්රුවන්, අඩු යාන්ත්‍රීකරණ හා ස්වයංක්‍රීයකරණ තත්ව) තාක්ෂණික අමුදුව්‍ය, දැනුම, විශේෂඥ ඥණය, උපදේශන සේවාවන් ආදියේ සුලභතාවය.පසු අස්වනු පහසුකම් පැවතීම සහ වෙළඳපළ ඉඩ ප්‍රස්තා
 
යටිතල පහසුකම්
උදා - විදුලි හා ජල සැපයුම් සහ මාර්ග පහසුකම්
 
දේශීය වශයෙන් බලපාන්නාවු නීති හා රෙගුලාසි
උදා - කැලි කසල ඉවත දැමීම හා ඉඩම් පරිහරණය ආදිය සම්බන්ධ නිතී