වර්තමාන ලෝකය

ලෝකයේ අද වන විට දැල් ආවරණ ගෘහ සහ වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් ආවර්ණිත හරිතාගාර හෙක්ටයාර ලක්ෂ 2 කට ආසන්න වගා වපසරියක පැතිරී පවතී .මීට අමතරව කෘත්‍රීම පාංශු වසුන් සහිත වගාවන් හෙක්ටයාර මිලියන 75 ක ද පේළි ආවරණිත වගාවන් හෙක්ටයාර මිලියන 0.27 ක ද පවතීයි.අධික ලෙස තාක්ෂණය යොදා ගැනීමත් උසස් ගුණත්මයෙන් යුත් ඉහළ අස්වැන්න්ක් ලබා ගැනීමත් මෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණයන් වේ.

ප්ලාස්ටික් ආවරණයන් සහිත හරිතාගාරයක්

  • ඕලන්දය, ඊශ්‍රායලය, මෙක්සිකෝව, කොලොම්බියාව වැනි රටවල් හරිතාගාර නිෂ්පාදන අපනයනයෙහි මූලික වේ.
  • ඕලන්දය, ඊශ්‍රායලය යන රටවල් දෙක තාක්ෂණික මෙවලම් හා කෘෂි රසායනික ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීමේ කාර්යයේ මුල්තැන ගනී.
  • සෙසු කාර්මික රටවල්ද දෙවන පෙළ කණ්ඩායමමෙහි ලා සැලකිය හැක