අරමුණු

ආරක්ෂිත භෝග වගාවේ මුලික අරමුණ වන්නේ අහිතකර පාරිසරික තත්ත්ව වලින් භෝග ආරක්ෂාකර ගැනීමයි.ගෘහ අභ්‍යන්තරයේ වායව පරිසරය හා පාංශු පරිසරය ප්‍රශස්ත ලෙස සැකසීමෙන් ප්‍රශස්ත භෝග වර්ධනයකුත් එමඟින් උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් ඉහළ අස්වැන්නකුත් ලබාගැනීම දෙවන අරමුණයි
තෙවනුව තීව්‍ර ලෙස අභිජනනයට භාජනය කළ පරිසර විචලතාවයනට ඉතා සංවේදී විශේෂිත භෝග ප්‍රභේද පවා විවිධ දේශගුණිකමය තත්ත්ව සහිත ප්‍රදේශවල ද වගා කිරීමේ පහසුවත්, විවිධ කෘෂි පර්යේෂණ සඳහා තොතැන්නක් කරගැනීමත් සැලසේ.