අර්ථ දැක්වීමආරක්ෂිත භෝග වගාව යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ප්‍රශස්ත භෝග වර්ධනයක් අරමුණු කර ස්වාභාවික පරිසරය නවීකරණය කිරීමයි.
මහිදී වායව හා පාංශු පරිසරය යන දෙකම නවීකරණය කළහැකි නමුත් වායව පරිසරික නවීකරණයන් අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස සැලකේ.
එබැවින් අනිවාර්යයෙන්ම වගා කාල සීමාව තුළ කෙටි කලකට හෝ ආවරණ යෙදීම නිසා මෙය ගෘහස්ථ භෝග වගාව (Indoor Culture) ලෙස ද හැඳින්වේ.
තවද පාරිසරික තත්ත්වයන් පාලනය කරන බැවින් පාලිත පාරිසරික කෘෂිකර්මාන්තය යන අරුත ඇතිව Controlled Environmental Agriculture (CEA) ලෙස ද හැඳින්වේ. මෙමඟින් අහිතකර පාරිසරික තත්ත්වයන් තුළ පවා බාධාවකින් තොරව භෝග වගාව කරගෙන යා හැකි වේ.
උදාහරණ
  • ශීත සෘතුව තුළ
  • ධ්‍රැවීය ප්‍රදේශවල
  • කන්තාරමය හෝ ශුෂ්ක ප්‍රදේශවල
  • අධික වර්ෂාව හො හිම පතනය යටතේ
  • අධික සුළං තත්ත්ව යටතේ
  • අධික රෝග/ පලිබෝධ උවදුරු ඇති විට
අහිතකර පාංශු තත්ත්ව යටතේ
තවද ප්‍රශස්ත පාරිසරික තත්ත්ව ලබාදීම හේතුවෙන් ප්‍රශස්ත වර්ධනයක් ඇතිවී උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත්, අධික අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වේ.අවුරුද්ද පුරාම අඛණ්ඩ වගා හැකියාවත්, වගා කන්නය දීර්ඝ කරගැනීමත්, භූමි ප්‍රමාණයකින් ලැබෙන අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරගත හැකි වේ.