නෝකෝල් (Knol-khol)

හැඳින්වීම

කුලය - කෘසිපරේසියේ
උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - (Brassica oleraceae ver.caulorapa)
ප්‍රභේද - අර්ලි වයිට් වියානා, අර්ලි පර්පල් වියානා සහ දෙමුහුම් වර්ග

ගෝවා කුලයට අයත් භෝගයක් වන නෝකෝල් වාර්ෂික එළවළුවක් ලෙස වගා කිරීම සිදු කරයි. උඩරට ප්‍රදේශයේ වැවෙන අනෙකුත් එළවළු භෝග සමඟ මිශ්‍ර වගාවක් ලෙස බහුලව දැකිය හැකි අතර තනි වගාවක් ලෙස එතරම් ප්‍රචලිත නැත.

පසේ මට්ටමට ආසන්නව, පසට ඉහලින් පිහිටන ආහාර තැන්පත් වීමෙන් විශාල වූ මාංශල ශාක කඳ එළවළුවක් ලෙස ආහාරයට ගනී. මෙම මාංශල කඳ ප්‍රදේශයෙහි පැහැදිලි පත්‍ර පාද කැළැල් දැකිය හැකි අතර පත්‍ර ඉටි සහිත ස්වභාවයක් සහිතය. පත්‍ර කඳෙන් ඉවතට වැඬේ.

පාංශු සහ දේශගුණික අවශ්‍යතා
කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල, ඉතා හොඳ ජලවහනයක් සහිත පී.එච්. අගය 5.5 ක් පමණවන පසක් වගාව සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
නෝකෝල් වගාව සඳහා වඩා සුදුසු වන්නේ අප රටේ උඩරට ප්‍රදේශයයි. උඩරට තෙත් කලාපයට හා අතරමැදි කලාපයට අයත් නුවරඑළිය, මහනුවර හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල මෙම භෝගය හොඳින් වර්ධනය වේ.
නෝකෝල් වල අලය ලෙස ව්‍යවහාර වන මාංශල කඳ වර්ධනය වීම සඳහා දිවා රාත්‍රී වැඩි උෂ්ණත්ව වෙනසක් පැවතීම වැදගත් වේ. මෙම භෝගය මැදරට හා පහතරට ප්‍රදේශවලද මහ කන්නයේදී වගා කිරීම සිදු කරයි.

වගා කටයුතු

සිටුවිය යුතු කාලය
මහ කන්නය වඩාත් සුදුසුවේ. තවාන් දැමීම අගෝස්තු මැදදී පමණ ආරම්භ කළ යුතු අතර බීජ පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම සැප්තැම්බර් මාසයේදී පමණ සිදු කළ යුතුය. ඔක්තෝබර් හා ඉන්පසුව වගා කිරීමෙන් හොඳින් වර්ධනය වූ මාංශල කඳක් ලබා ගැනීම අපහසු විය හැකිය.

තවාන් සැකසීම
ගෝවා තවාන සැකසීමට සමාන වේ.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයක් සඳහා බීජ ග්‍රෑම් 500 ක් අවශ්‍ය වේ.

ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම

සති 3-4 ක් පමණ වයසැති සෙ.මී. 8-10 ක් පමණ උස, බීජ පැළ‍ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම සඳහා සුදුසු වේ.

පරතරය

පේලි අතර සෙ.මී. 30 හා පැළ අතර සෙ.මී. 10 කි. මිශ්‍ර වගාවක් ලෙස වගා කිරීමේදී පාත්ති දාරයේ සෙ.මී. 10 ක පරතරයෙන් සිටුවයි.

රසායනික පොහොර
සැපයිය යුතු පෝෂක ප්‍රමාණය හෙක්ටයාරයකට කි.ග්‍රෑ. වලින්

N

P2O5

K2O

සිටුවීමට පෙර

40

50

40

සිටුවා සති 2 න්

40

-

40


ඉහත පෝෂක ප්‍රමාණය භෝගයට ලබා දීමට පහත ආකාරයට රසායනික පොහොර යෙදිය යුතුයි.
(හෙක්ටයාරයකට කි.ඟ්‍රෑ)

යූරියා

TSP

MOP

සිටුවීමට පෙර

85

110

65

සිටුවා සති 2 න්

85

-

65

ජලය සැපයීම
හොඳ පාංශු තෙතමනයක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය බැවින් අවශ්‍ය පරිදි ජලය සැපයීම වැදගත් වේ. එහෙත් පස ඉතා වියලි තත්ත්වයේ තිබියදී වැඩිපුර ජලය එකවර යෙදීම මඟින් නෝකෝල් අල පිපිරීමකට ලක්වීමට ඉඩ තිබේ.

වල් මර්ධනය
සිටුවා සති 2-3 දී පමණ වල් ගලවා ඉවත් කිරීම සුදුසු වන අතර, සති 4-5 පමණ ගත වූ පසු ශාක මුලට පස් එකතු කිරීම සුදුසුය.

අස්වනු නෙලීම

සිටුවා දින 50-60 කදී පමණ අස්වැන්න නෙලා ගත හැකිය. නෝකෝල් අල මේරීමේදී කෙඳි සහිත ස්වභාවය වැඩි වන නිසා ගුණාත්මය අඩු වන බැවින් නියමිත කාලයේදී අස්වැන්න නෙලිය යුතුය.