අධ්‍යක්ෂ
ආචාර්ය ඩී.එන්.සිරිසේන මයා
 
081-2388012
071-
jgfhyh@yahoo.com

 

අතිරේකඅධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)
ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ මයා
081-2388012 071-8583836 prisinghe@gmail.com

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය කේ.ඒ.එන්.පී. බණ්ඩාර මයා
 
081-2388012
071-8501929
077-7791734 premaratnebandara@yahoo.com

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
(පර්යේෂණ)
එස්. ඒකනායක මයා
071-4429923

s.ekanayake@yahoo.com

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ශාක අභිජනන
පී. මාලතී මිය
071-4484102 mpmalathy@yahoo.com

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
(පර්යේෂණ)
අභිජනන හා ශෂ්‍ය විද්‍යාව
ඩී.පී. කරුණානන්ද මිය

071-4484124 dayani.karunananda@gmail.com

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
අභිජනන හා ශෂ්‍ය විද්‍යාව
වයි.ජී. සෙනෙවිරත්න මයා
0711780296 ygsrandthordi8@yahoo.co

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
අභිජනන හා ශෂ්‍ය විද්‍යාව
එන්.එල්.ඒ.ටී.එස්. නානායක්කාර මිය
071-8060941 subodhinit@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ව්‍යාධිවේදය සහ ක්ෂද්‍ර ජීව විද්‍යා
ආචාර්ය ආර්.ජී.ඒ.එස්. රාජපක්ෂ මයා
071-4484170 sirimewan_hordi@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ශාක ව්‍යාධිවේදය
ඩබ්.ඒ.පී.පී. වීරරත්න මිය
071-4484112 gethweerarathna@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්මඅධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
Molecular/Phytopathology

ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර්.ටී. වික්‍රමආරච්චි මයා
071-8162610 081-2422153 wartwa@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
බිම්මල්
ඒ.එම්.කේ.අයි. ඊරියගම මිය
072-3286979
indraeriyagama@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)පසෙහි සාරවත් බව සහ පෝෂක කළමණාකරණය
එන්.ආර්.එන්. සිල්වා මිය
071-7677814 renukasilva@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවී විද්‍යාව
කේ.කේ.කේ. නවරත්න මිය
071-8028793 kkknawaratna@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ශෂ්‍ය විද්‍යාව
කේ.ඒ.ඩී.එස්.ඩී. කහදවආරච්චි මිය
071-8075222
ksandyadilrukshi@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)ජෛව තාක්ෂණ
එච්.එම්.පී.එස්. කුමාරි මිය
071-8194914
037-5670506 pabakumari68@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ශාක අභිජනන
ටී.වෙලේගම මිය
071-4484140

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
පටක රෝපණය
නර්මදා පෙරේරා මිය
071-8153081
narmadaperera@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කීට විද්‍යා
දමයන්ති ගලනිහේ මිය
071-4484131
ldammig@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කීට විද්‍යා
ජීවනි මාරසිංහ මිය
071-8480675 jeevanimarasinghe@gmail

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
Entomology/Nematology
කේ.එම්.ඩී.ඩබ්.පී. නිශාන්ත මයා

071-8667990 wpnishantha@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)කීට විද්‍යා
ප්‍රදීපා රණවීර මිය

071-4395481 ranaweerapra@yahoo.com

PMA (Supra)
බී.ඩබ්.ඩබ්. මැණික්සිංහ මිය
071-2727196

vijithamenik@yahoo.com

CPMA-
ආර්. දෙල්ගහපිටිය මිය
077-6177648

rudurawana@yahoo.com

CPMA-
ඩී.අයි. බස්නායක මිය
071-4460706

indranibasnayake@yahoo.com

පුස්තකාල II
බී.එස්. උපමාලිකා මෙනෙවිය
081-2389198 077-3315649/071-7305263 doacentrallib@yahoo.com

පුස්තකාල III
අයි.එම්.ජී.එස්. රණසිංහ මිය

081-2389198
077-9838274 doacentrallib@yahoo.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ඒ.ආර්. විජේරත්න මැණිකේ මිය

071-8133143

z

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ටී.කේ. වික්‍රමසිංහ මිය
071-5198715

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ඒ.එම්.කේ.බී. අබේකෝන් මයා
077-6552125

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ඩී.ඩබ්.ජී.කේ. මාරපන මිය

071-4484153

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ආර්. සමන් කුමාර මයා
071-4484125

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ආර්.බී.එස්.කේ.කේ. රත්නමාලා මිය
071-6104829

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ඩී.ඩී. ධර්මදාසා මිය
071-6402039

කෘෂිකර්ම උපදේශක
සුජීවා කුමාරි මිය
071-2331009 sujeewaagri@gmail.com


වැඩසටහන් සහකාර
කේ.ටී.එම්.එස්.පෙරේරා මිය
071-3719420 sudarshani_2006@yahoo.com

වැඩසටහන් සහකාර
එස්.පී.ඉන්ද්‍රසේන මිය
071-8219469


වැඩසටහන් සහකාර
චාන්දනී රඹුක්කන මිය
071-4157556


වැඩසටහන් සහකාර
එච්.පී.ඩී. සුමනසිංහ මයා
071-5337048
darshana37@yahoo.com


වැඩසටහන් සහකාර
ඩබ්.ඩී.ජී.පී. නිලන්ති මෙනෙවිය

071-4484123


වැඩසටහන් සහකාර
එම්.පී.ටී.ප්‍රේමරත්න මිය

071-7722426


වැඩසටහන් සහකාර
නදීරා සමරසිංහ මිය
071-8098416

වැඩසටහන් සහකාර
කේ.වී.ඒ.අයි.කේ. විතාන මෙනෙවිය

071-4156615

වැඩසටහන් සහකාර
ඩී.එම්.කේ.කේ. දිසානායක මිය
071-6419443

වැඩසටහන් සහකාර
එම්.ඒ.එස්.ආර්.කේ. මඩුගල්ල මිය
071-8346867 subhashini.madugalla@yahoo.com

පර්යේෂණ සහකාර
ආර්.එම්.ආර්.කේ. රණතුංග මිය
071-8216674

පර්යේෂණ සහකාර
එස්.එන්. නම්බුගේ මිය
071-4484168

පර්යේෂණ සහකාර
ආර්.එම්. වීරසිංහ මයා
077-2545685

පර්යේෂණ සහකාර
ඒ. හෙට්ටිආරච්චි මයා
071-8011438

පර්යේෂණ සහකාර
එච්.ටී.කේ. ලියනගේ මිය
081-2314435

පර්යේෂණ සහකාර
ආර්.වයි.කේ. ඒකනායක මිය
071-2634358

පර්යේෂණ සහකාර
කේ.පී.පී.කේ. කහවත්ත මිය

071-8038957
hordi@ids.lk

පර්යේෂණ සහකාර
බී.ජී. අමරසේන මයා
077-6593548

පර්යේෂණ සහකාර
එම්.පී.පී.ඩී.ඒ.කේ. සමරසිංහ මිය
071-8142460

පර්යේෂණ සහකාර
එම්.කුමාරගේ මයා
071-4487354 makelett@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
පී.එම්.ඩී.ඒ. අබේසේකර මයා

077- 3859211

පර්යේෂණ සහකාර
ඊ.එම්.එන්.ටී.එන්. ඒකනායක මිය

077- 3715083

පර්යේෂණ සහකාර
බී.එම්.ඊ.යූ.කේ. බණ්ඩාර මිය
071-6545184 umabandara@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
ඩී.එල්.ජේ.පී. ගුණතිලක මිය
077-6057796 janani1979@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
ඩබ්.එම්.එස්.කේ. එගොඩවත්ත මිය
077 – 5757717 sajeeske@gmail.com

RSA-
රංජිත් පද්මසිරි මයා
077-6398663

RSA-
කේ.එම්.ජයරත්න මයා
077-1508689

RSA-
ඩී.ජී.එන්.එස්.බී. ජයසිංහ මයා
077-3032802

RSA-
එස්.එච්.ජී. කමලසිරි මයා
072-5309616

RSA-
එච්.ඒ.එස්. රෝහණ මයා
071-4484152

RSA-
කේ.එම්.ඩබ්. දසනායක මයා
081-3389943

RSA-
ඩබ්.ජී.ඒ.ආර්. ජයසේන මයා
071-9342456

RSA-
ඩී.එම්.එස්.කේ. ධර්මකීර්ති මිය
081-5710831

RSA-
එච්.ජී. ගුණතිලක මයා
071-8075312

RSA-
කේ.ඒ.අයි.කේ. ජයසිංහ මයා
071-3575282