ගොවිපල කළමනාකරු
එම්.ජයවර්ධනය මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
Mobile : 071-4465973
ecojayawardana@gmail.comMail

ලිපිනය :

උද්‍යානවිද්‍යා පර්යේෂණ ගොවිපල
අඹතැන්න


Phone


දු.කථ. :
0812499177

Fax

එම්.ජයවර්ධන මයා

කෘෂිකර්ම උපදේශක
0714465973

ආර්.ආර්.එම්.රණසිංහ මෙවිය

කෘෂිකර්ම උපදේශක


ඩබ්ලිව්.එස්.එල්.කරුණාසේන මයා

කෘෂිකර්ම උපදේශක


යු.යු.කේ.නවරත්න මිය

තාක්ෂණික සහකාර

එස්.එම්.ඒ.එම්. විජේරත්න මිය

තාක්ෂණික සහකාර