ජම්බෝල - අස්වැන්න (පැඟිරි කුලයේ ශාක)

අස්වනු නෙලීම

හොදින් නඩත්තු කළහොත් බීජ පැළ සිටුවා වසර 4ක් පමණ ගතවූ පසු පළමු අස්වැන්න ලබාගත හැක. බද්ධ පැළ සිටුවා තිබේ නම් වසර 2-3 ක කාලයක ඵල හට ගනී.

ගෙඩියක් හොඳින් මේරීමට මාස 4 1/2 ක් පමණ ගතවේ. හොඳින් පැසුන ගෙඩි නෙලා නොගෙන තවදුරටත් ගසේ තිබීමට හැරියහොත් ගෙඩියේ යුෂ නැවත ගසට උරාගන්නා හෙයින් ගෙඩි ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වේ. එමනිසා නියමිත කාලයේ දි අස්වනු නෙලීම වැදගත්ය.


පැසැණු ඵල දරන ශාකයක්

පොත්ත තුනීවීම, තද කොළ පැහැයේ සිට ලා කොළ පැහැයට හැරීම හා ගෙඩියේ තද ස්වභාවය අඩුවීම වැනි ලක්ෂණ මඟින් පැසුණු ගෙඩි හඳුනාගත හැක. අස්වනු නෙලීම දවසේ පෙ.ව. 9.00 හා ප.ව. 4.00 අතර තුර කාලය වඩාත් සුදුසුය. පෙ.ව. 9.00 ට පෙර හා ප.ව. 4.00 න් පසු අස්වනු නෙලීමේ දි ගෙඩිවල තෙල් පැල්ලම් ඇතිවී ඒවායේ වෙළඳ වටිනාකම අඩුවිය හැක. ගෙඩි නෙලා ගන්නා විට බිම පතිත වීමට ඉඩ නොදෙන්න. නටුවේ කොටසක් ද සමඟ ගෙඩි නෙලා ගන්න. වෙළඳපොලට යැවීමට පෙර ගෙඩිය ආසන්නයෙන් නටුව කපා දමන්න.

නෙළන ලද අස්වැන්නක්