ජම්බෝල - ප්‍රභේද (පැඟිරි කුලයේ ශාක)

වගා කළ හැකි ප්‍රභේද

බීජ මඟින් පැළ නිපදවීම නිසා ජම්බෝලවල විශාල විවිධත්වයක් දක්නට ලැබේ මෙම වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන්,

 • රතු ප්‍රභේදය
 • සුදු-රතු අතරමැදි ප්‍රභේද
 • සුදු ප්‍රභේද

ලෙස වර්ග කළ හැක. දැනට නිර්දේශිත ප්‍රභේද නැත. දේශීය ප්‍රභේද වගා කරයි.

දැනට පර්යේෂණ මඟින් තෝරාගත් වඩා සුදුසු ප්‍රභේද 2ක් ඇත. එවා නම්,

 • සුරත්
 • P- 4 වරණය

රතු ප්‍රභේදයේ ජම්බෝල ඵල

සුරත් වරණය

 • ඵලය විශාලය.
 • බර ග්‍රෑම් 1400 පමණ වේ.
 • පොත්තේ ඝනකම සෙ.මී. 1.5ක් පමණ වේ.
 • මදය රතු පැහැතිය.
 • යුෂ ප්‍රමාණය වැඩිය.
 • යුෂය පැණි රසකින් යුක්තය.
 • බ්‍රික්ස් අගය 11ක් පමණ වේ.
 • රේණු ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව වැඩිය. මෘදුය.
 • කෑමෙන් පසු දැනෙන තිත්ත ගතිය ඉතා අඩුය.
 • වසර පුරාම ඵල දරයි.

සුරත් වර්ණයේ ජම්බෝල ඵල

P- 4 වරණය

 • ගස මධ්‍යම ප්‍රාමාණයට වැඩි.
 • ඵලය ද මධ්‍යම ප්‍රමාණය වන අතර බර ග්‍රෑ.750ක් පමණ වේ.
 • පොත්තේ ඝනකම සෙ.මී. 2ක් පමණ වේ.
 • ඵලයේ මදය රෝස - සුදු පැහැතිය.
 • යුෂය තරමක් පැණි රසකින් යුක්තය.
 • ආම්ලික ගතිය ද අඩුය.
 • බ්‍රික්ස් අගය 9ක් පමණ වේ.
 • කෑමෙන් පසු සුළු තිත්ත ගතියක් දැනේ.

P- 4 වරණයේ ජම්බෝල ඵල