ග්‍රේප් පෘෘට් - අස්වැන්න (පැඟිරි කුලයේ ශාක)

අස්වනු නෙලීම

ගෙඩියක් හොඳින් මේරීමට මාස 4 1/2ක් පමණ ගත වේ. හොදින් පැසුන ගෙඩි නෙලා නොගෙන තවදුරටත් ගසේ තිබීමට හැරියහොත් ගෙඩියේ යුෂ නැවත ගසට උරා ගන්නා හෙයින් ගෙඩි ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වේ.

එම නිසා නියමිත කාලයේදී අස්වනු නෙලීම වැදගත්‍ය. අස්වනු නෙලීම දවසේ පෙ.ව. 9.00 හා ප.ව. 4.00 පෙර කාලය තුල වඩාත් සුදුසුය. පෙ.ව. 9.00 ට පෙර හා පස්වරු 4.00න් පසු අස්වනු නෙලීමේ § ගෙඩිවල තෙල් පැල්ලම් ඇති වී ඒවායේ වෙළඳ වටිනාකම අඩුවිය හැක.


නෙලීමට ආසන්න අවස්ථාවේ ඇති ඵල

තේරීම හා වර්ග කිරීම

පහත කරුණ සලකා බලා වර්ග කිරීම කළ යුතුය.

  • විශාලත්වය
  • පැහැය
  • යාන්ත්‍රික හානි හා කෘමි හානි
  • ලෙඩ රෝග ආසාදන හා විකෘති
  • මේරීමේ ප්‍රමාණය

නියමිත අවස්ථාවේ දී නෙලාගත් ඵල