පලතුරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය , හොරණ

 

 

 

 

 

 

 

 

 අධ්‍යක්ෂ
ආචාර්ය පී. ඩබ්.

අලහකෝන් ම්ය
doadfrd@gmail.com

 

    අතිරේක අධ්‍යක්ෂ
ආචාර්ය ඊ. ආර්. එස්. පී. එදිරිමාන්න මිය

0714484160
doadfrd@gmail.com


 

ජේෂ්ඨ විද්‍යාඥ
ෂ්ඒ. එස්. පුෂ්පකුමාරි මිය

071-4436795
shyamapk2003@
yahoo.com 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
කේ. ඒ. රේණුකා 
077-3437412
karenuka43@
yahoo.com 

ඒ. ජේ. වරුසවිතාරන මිය
සහකාර. කෘෂි. අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-4426267
anjalajaya
@yahoo.com


 

අයි. කලුබෝවිල මියසහකාර. කෘෂි. අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8257385
indrakalu@yahoo.com


 

ඩබ්. ඩී. ලෙස්ලි මයාසහකාර. කෘෂි. අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-1845221, 0759744083
wdlesly@yahoo.com


ආර්. එන්. අයි. පෙරේරා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8153081
narmadaperera
@yahoo.com


අයි. කේ. අතපත්තු මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
0713216955
indikaatapattu
@yahoo.comඑම්. කුරුප්පු මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8009952
manorikuruppu
@gmail.comමනෝජි බුලත්කන්දගේ මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
0711571844
mbulathkandage
@yahoo.com
එස්. ටී. බද්දේගම මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8659373
samanthafrdi
@gmail.comඒ.ජී.කේ.එම්.එන්. මංගලා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)


සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)පී. ඒ. එන්. චන්ද්‍රසිරි මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
071-8209176


එම්. ඒ. ඩබ්. මල්කාන්ති මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
071-8029698
mawmalkanthi
@gmail.comපි.එස්.ආර්.පේමරත්න මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(ආර්තික විද්‍යා)
071-8687458
shamikap82@
gmail.com

ආර්. ඒ.කේ. කුමුදු කල්‍යානි මිය
ආර්තික විද්‍යා සහකාර
0759743253

එන්.එච්.ජයවර්දන මිය
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
075-9752013
hansajy@gmail.com
ජී.එන් . ශිරෝමාලී මිය
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
071-4495069
gshiromali@
gmail.com
ටී.පී .පහලගේ මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
071-6195566
thilakpahalage@
gmail.com
සී.ඩී.වික්‍රමසිංහ මිය
පර්යේෂණ සහකාර
034-5687130
ආර්.කේ. නිල්මිණී මිය
පර්යේෂණ සහකාර
075 9752012
niliya.frdi @gmail.comපි.ජී.ආර්.කේ. වික්‍රමසේකර මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-6247021
geethrasika
@gmail.comජේ.එ.සී.ඩී. ජයසිංහ මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-6202053
එමි.ජී.එන්. ඊ. මහගොල්ල මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-5103995

එච්.එල්. ජී.ආර්.හේවාවසම් මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-9944686
බී.එල්. ඩී.එල්.ඩී.විජේසුන්දර මිය
පර්යේෂණ සහකාර
075-9936277
Lakshidw.frdi
@gmail.com

ආර්.එන්.ඩී.සිල්වා මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
071 6937561
rumeshadeeshani
@gmail.comඑච්.එල්.ටි.අනුරාධා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-5675885
thlnanuradha
@gmail.comඩී.ඩී.ගුනවර්ධන මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-3526848

ජේ.කේ.එස්.ජයලත් මෙය
071185912
sanikajayalath
@gmail.comටී.ඒ.ඩී.සී.ලක්ෂානි මිය
0717301378
lakshanichethika
@gmail.comආර්.එමි.එමි.එන්.කේ.රත්නායක මිය
0713898104
niroshikrathnayake
@gmail.com
කේ.එස්.ආර්.ගුනවර්ධන මෙය
0703981587
ksrasanjalee
@gmail.comසදරුවනි කුමාරගේ
0717301378
lakshanichethika
@gmail.comඒ.ඩී.එස්.එස්.රනතුංග
පර්යේෂණ සහකාර
071-3526848ඒ.පී. විජේසිංහ මෙය
071185912
sanikajayalath
@gmail.com

ආර්.ඩී.එම්. රනවීර
පර්යේෂණ සහකාර
071-5675885
thlnanuradha
@gmail.com


ජේ.ඩී.සී.දිනේෂ්
0713898104
niroshikrathnayake
@gmail.com
ගොවිපල්කළමණාකාර-
පී.පී.එස්. පෙරේරා මිය
071-8404390සහකාර ගොවිපල් කළමණාකාර-
එස්.ඩී.ඩී.එන්. සදනායක මයා
071-8013561

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
යූ.නලින් ද සිල්වා මයා Residence 038-2295968


කෘෂිකර්ම උපදේශක-
එම්.එස්. කරුණාරත්න මිය
071-4454602


කෘෂිකර්ම උපදේශක-
කේ. චතුල්‍යා මධුෂානි මිය
077-6043359 madushanikalu
bowila@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
එම්.එස්. කරුණාතිලක මිය
072-9893132

කෘෂිකර්ම උපදේශක
දීපා හෙට්ටිආරච්චි මෙනෙවිය
071-4454596


කෘෂිකර්ම උපදේශක-
එස්.එම්.එස්.ඩී. ඩේවිඩ් මිය
071-8020744

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
එම්.ඒ.ආර්.එල්. පෙරේරා මිය
077-1309287

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
ප්‍රියන්ති ජයසිංහ මිය 071-8353517

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
හිමාල් ප්‍රදීප් ගුණතිලක මයා
071-4454133

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
සුජීවා ප්‍රියදර්ශනී මිය 071-8681991

ජී.බී.එස්.ඩබ්ලිව්. කුමාර
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-4481136

කේ.ජී.ටී.ඩී. කරුණාරත්න
කෘෂිකර්ම උපදේශක

ටී.පී. සිරිවර්ධක
කෘෂිකර්ම උපදේශක

එස්.පී. මස්සිලගේ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශකඑම්.ඩී.එස්.පී.ගුනතිලක මෙය
තාක්ෂණික සහකාර
071-1477075
mdsanju947
@gmail.com

ඩබ්ලිව්.එ.පී.මධුෂාණී මිය
තාක්ෂණික සහකාර
0714651917
shani.me28@
yahoo.com

එම්.එචි.ආර්.එම්.ජයපාල මිය
තාක්ෂණික සහකාර
0710581817ආර්.එල්.ජාගොඩආරච්චි මයා
තාක්ෂණික සහකාර
එච්.ජී.ඩී.එස්.වීරකෝන් මයා
තාක්ෂණික සහකාර
Fruit Crops Research & Development Station - Gannoruwa

Dr.K.W.Ketipearachchi
AssistantDirecor
(Agriculture)
Research

H.A.K.N.Hettiarachchi
Farm Mangneger,
Agriculture Instrutor

N.G.Malani
Agriculture Instructor

B.G.Amarasena
Reasearch Assistant

K.G.N.A.B.Wijethunga
Research Assistant

P.A.L.K.Dharmapala
Research Assistant

A.R.Gokanda
State Management Assistant

J.G.K.L.Gamlath
Programme Assistant(Agriculture)

K.A.S.M.Kaluarachchi
Management Assistant Deparment Of Agriculture

K.S.Wijesinghe
Management Assistant Department Of Agriculture

R.G.S.D.Palihawadana
Development Officer

D.R.E.S.P.W.M.R.P.B.Dunuwila
Technical Assistant

H.M.N.N.Herath
Technical Assistant

K.M.M.T.U.B.Kanagara
Technical Assistant

E.G.C.P.Thilakarathne
Techniclal Assistant