අධ්‍යක්ෂ


ආචාර්ය ඊ. ආර්. එස්. පී. එදිරිමාන්න මිය
0714484160
doadfrd@gmail.com


නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ඒ. ජේ. වරුසවිතාරන මිය
071-4426267
anjalajaya
@yahoo.com

ජේෂ්ඨ විද්‍යාඥ
ෂ්ඒ. එස්. පුෂ්පකුමාරි මිය

071-4436795
shyamapk2003@
yahoo.comජේෂ්ඨ විද්‍යාඥ
කේ. ඒ. රේණුකා
077-3437412
karenuka43@
yahoo.com


ජේෂ්ඨ විද්‍යාඥ
ඩබ්. ඩී. ලෙස්ලි මයා
071-1845221, 0759744083
wdlesly@yahoo.comජේෂ්ඨ විද්‍යාඥ
ජේ.සී. රාජපක්ෂ මිය
0712207933
janakiechintha@
gmail.com
අයි. කලුබෝවිල මිය
සහකාර. කෘෂි. අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8257385
indrakalu@yahoo.comආර්. එන්. අයි. පෙරේරා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8153081
narmadaperera
@yahoo.com

අයි. කේ. අතපත්තු මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
0713216955
indikaatapattu
@yahoo.comඑම්. කුරුප්පු මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071 8009952
manorikuruppu
@gmail.comඑස්. ටී. බද්දේගම මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8659373
samanthafrdi
@gmail.comමනෝජි බුලත්කන්දගේ මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
0711571844
mbulathkandage
@yahoo.com
ඩී.පී.එස්. දැල්පිටිය මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
0771521104
punya14@yahoo.com
ඒ.ජී.කේ.එම්.එන්. මංගලා මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
071-8162839
mangala1976mangala
@gmail.comආර්. ඒ.කේ. කුමුදු කල්‍යානි මිය
ආර්තික විද්‍යා සහකාර
0759743253
0759743253එන්.එච්.ජයවර්දන මිය
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
075-9752013
hansajy@gmail.comජී.එන් . ශිරෝමාලී මිය
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
071-4495069
gshiromali@gmail.
com

ටී.පී .පහලගේ මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
071-5655866
thilakpahalage@
gmail.comසී.ඩී.වික්‍රමසිංහ මිය
පර්යේෂණ සහකාර

034-5687130
ආර්.කේ. නිල්මිණී මිය
පර්යේෂණ සහකාර
075 9752012
niliya.frdi @gmail.com

බී.එල්. ඩී.එල්.ඩී.විජේසුන්දර මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-8500373
075-9936277
Lakshidw.frdi@gmail.comජේ.එ.සී.ඩී. ජයසිංහ මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-6202053

එච්.එල්. ජී.ආර්.හේවාවසම් මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-9944686
එමි.ජී.එන්. ඊ. මහගොල්ල මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-5103995
එච්.එල්.ටි.අනුරාධා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-5675885
thlnanuradha
@gmail.com


ආර්.ඩී.එම්. රනවීර
පර්යේෂණ සහකාර
0713074464
ranaweerardm@gmai
l.com


ඒ.පී. විජේසිංහ මෙය
071185912
sanikajayalath
@gmail.comපි.එස්.සදරුවනි කුමාරගේ මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0778129571කේ.ආර්.සංඡීවනී මෙය
පර්යේෂණ සහකාර

0717566903මිහිරි කල්පනී කරුණාරත්න මිය
පර්යේෂණ සහකාර
0713602737
mihirikalpani@ymail.comචාමිකා ලක්ෂානි ද සිල්වා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
Research
Assistant
071 4915121

කේ.ඒ.එස්.චතුරිකා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
0717006882

ගොවිපල්කළමණාකාර-
පී.පී.එස්. පෙරේරා මිය
071-8404390

සහකාර ගොවිපල් කළමණාකාර-
එස්.ඩී.ඩී.එන්. සදනායක මයා

071-8013561

කෘෂිකර්ම උපදේශක

කේ. චතුල්‍යා මධුෂානි මිය
077-6043359
madushanikalu
bowila@gmail.comකෘෂිකර්ම උපදේශක-
එස්.එම්.එස්.ඩී. ඩේවිඩ් මිය
071-8020744

කෘෂිකර්ම උපදේශක-
එම්.ඒ.ආර්.එල්. පෙරේරා මිය
077-1309287

කෘෂිකර්ම උපදේශක
යූ.නලින් ද සිල්වා මයා

038-2295968


කේ.ජී.ටී.ඩී. කරුණාරත්න
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-4454602
siriwardhanamadusha
@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ප්‍රියන්ති ජයසිංහ මිය 071-8353517

කෘෂිකර්ම උපදේශක
එම්.එස්.කරුණාතිලක මිය
0713993274

කෘෂිකර්ම උපදේශක
එච්.ඒ.ඩී.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මෙය
0778143865
කෘෂිකර්ම උපදේශකජී.බී.එස්.ඩබ්ලිව්. කුමාර
Wajirakumara0228@
gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශකකේ.ජී.ටී.ඩී. කරුණාරත්න
0711400470
කෘෂිකර්ම උපදේශක
ටියුඩර් අගම්පොඩි මයා


කෘෂිකර්ම උපදේශක
ටි.පී.සිරිවර්ධන මයා
0716080594
thrindupspsAI@
gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
හිමාල් ප්‍රදීප් ගුණතිලක මයා
071-4454133
himalgunatilaka@
gmail.com


කෘෂිකර්ම උපදේශක
සුජීවා ප්‍රියදර්ශනී මිය
071-8681991

කෘෂිකර්ම උපදේශක
සුජුත් මස්සිලගේ මයාඑච්.ජී.ඩී.එස්.වීරකෝන් මයා

තාක්ෂණික සහකාර
0787424575

එම්.එචි.ආර්.එම්.ජයපාල මිය
තාක්ෂණික සහකාර
0779173052


එම්.පි.සමරනායක මයා
තාක්ෂණික සහකාරඩබ්ලිව්.එ.පී.මධුෂාණී මිය
තාක්ෂණික සහකාර
shani.me28@yahoo.com


ආර්.එල්.ජාගොඩආරච්චි මයා
තාක්ෂණික සහකාර
0717087236

ඒ.ජී.එන්.පෙරේරා මිය
තාක්ෂණික සහකාර

gayani.manjula1@gmail.com